کارگاه مشاوره ازدواج در موسسه خیریه محبان الرضا
آخرین جلسه کارگاه مشاوره دوران عقد 2560 1438 زهره شوریابی

آخرین جلسه کارگاه مشاوره دوران عقد

نهمین و آخرین جلسه کارگاه حین ازدواج برای دختران دوران عقد، تحت حمایت این موسسه در تاریخ 14 مرداد 1399 با رعایت تمامی موازین بهداشتی در سالن جلسات موسسه خیریه محبان الرضا برگزار گردید .   در این جلسه در مورد هویت فردی و زوجی ،زمان مناسب برای پدر و مادر شدن و غنی سازی…

هشتمین کارگاه مشاوره دوران عقد
هشتمین کارگاه مشاوره دوران عقد 2560 1438 زهره شوریابی

هشتمین کارگاه مشاوره دوران عقد

هشتمین جلسه کارگاه حین ازدواج برای دختران دوران عقد، تحت حمایت این موسسه با رعایت تمامی موازین بهداشتی در تاریخ 12 مردادماه 99 در سالن جلسات موسسه خیریه محبان الرضا برگزار گردید . در این جلسه در مورد انواع آمادگی جهت ورود به زندگی مشترک ،علل ناکامی در ارتباط با خانواده همسر ، چالش های…