جلسه سبک زندگی مهدوی در خیریه محبان الرضا

برگزاری جلسه مهارت های زندگی با موضوع سبک زندگی مهدوی

برگزاری جلسه مهارت های زندگی با موضوع سبک زندگی مهدوی 1120 500 شوریابی

جلسه مهارت های زندگی به صورت حضوری برای گروهی از خانواده های تحت حمایت موسسه با رعایت تمامی موارد بهداشتی در سالن جلسات موسسه محبان الرضا (ع) با عنوان سبک زندگی مهدوی با سخنرانی جناب آقای دباغی مقدم برگزار گردید.
ایشان بیان نمودند : سبک زندگی که از بینش ها، گرایش ها و کنش های اشخاص برمی خیزد، در شکل دادن به عملکرد و رفتار، صحبت کردن، نشستن، برخاستن، راه رفتن، تربیت فرزند، گفتگو کردن و… تاثیر به سزایی دارد. بر این اساس سبک زندگی مهدوی، شیوه زندگی کردن است که تجلی گر زندگی منتظرانه و بر گرفته از الگوی جامعه مهدوی و در راستای رسیدن به جامعه موعود و آرمانی است. مهدویت و انتظار سرمایه معنوی است که می تواند منبع و منشاء معارف و سبکها و مدلهای مطلوبی برای زندگی فردی و اجتماعی و آینده نگر باشد و به همین جهت میتواند تاثیر خاصی به شیوه زندگی ما یعنی دانش آموختن، کار کردن، ارتباط با مردم و… داشته باشد.
ایشان در ادامه راه کارهای درست تربیتی مهدویت اشاره نمودند.