ایجاد اشتغال خانگی کارگاه چرم

تشکیل کارگاه خانگی تولید محصولات چرمی

تشکیل کارگاه خانگی تولید محصولات چرمی 1120 500 زهره شوریابی

در راستای ایجاد اشتغال خانگی و در ادامه فعالیت واحد چرم دوزی مؤسسه، کارگاه خانگی تولید محصولات چرمی ، با همکاری و حمایت بخش خصوصی تشکیل گردید.
در این رابطه ابتدا تعداد 10 نفر از کارجویان علاقه مند شناسایی و به مدت 9 ساعت طی سه جلسه در ایام 12 تا 18 اسفند ماه تحت آموزش قرار گرفته و با مونتاژ قطعات کیف های چرمی آشنا شدند.
در ادامه مقرر شد، جهت استمرار همکاری، قطعات و مواد اولیه توسط کارفرما تهیه و از طریق سرپرست کارگاه در محل خیریه تحویل اعضاء گردد و اعضاء کارگاه ،کار مونتاژ را در منزل انجام داده و سپس به سرپرست خود تحویل تا نقائص احتمالی برطرف و در نهایت محصولات تولید شده، تحویل کارفرما شود.
شایان ذکر است بدین ترتیب،کارجویان با کمترین وابستگی به این خیریه، صاحب مهارت و درآمدی قابل قبول، متناسب با میزان کار و تلاش خود، خواهند گردید که می تواند منجر به قطع کامل وابستگی ایشان به سایرخیریه ها و نهادهای حمایتی در آینده نزدیک گردد.