چطور در معاشرت با دیگران خوب صحبت کنیم؟

وبینار چطور در معاشرت با دیگران خوب صحبت کنیم؟

مدرس: مهندس صائبی مدرس مهارت های فردی و سازمانی

زمان : 5 اردیبهشت ماه 1400 ساعت 16 تا 17