چگونه فرزندی مستقل تربیت کنیم

وبینار چگونه فرزندی مستقل و بااراده تربیت کنیم؟

مدرس: آقای درخشنده؛ کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی

زمان : 29 اردیبهشت ماه 1400 ساعت 16 تا 17