واحد کاریابی موسسه خیریه محبان الرضا

فعالیت واحد کاریابی موسسه

فعالیت واحد کاریابی موسسه 1009 500 زهره شوریابی

فعالیت واحد کاریابی موسسه خیریه محبان الرضا

در راستای کمک به اشتغال و خوداتکایی مددجویان تحت پوشش، از آغاز سال 97 واحد کاریابی موسسه محبان الرضا ایجاد و به طور مستمر نسبت به معرفی خانواده های واجد شرایط، به کارفرمایان متقاضی نیروی کار اقدام نموده است.
در این خصوص ، فقط از ابتدای سال 99 تا کنون، تعداد 50 نفر از خانواده های تحت پوشش، شامل 24 نفر مرد و 26 نفر زن، با پیگیری های به عمل آمده، مشغول کار گردیده اند که از این تعداد 11 نفر به صورت دائمی و 39 نفر به صورت پاره و قت و نیمه وقت، به فعالیت می پردازند.
شایان ذکر است، حداکثر درآمد این افراد در هر ماه 22.000.000 ریال و میانگین حدود 6.090.000 ریال، بوده است و از این تعداد ، 4 نفر مشمول قانون کار و بیمه تأمین اجتماعی گردید ه اند.