نگهداری از کودک و سالمند

افزایش فعالیت واحد خدمات نگهداری از کودک و سالمند موسسه

افزایش فعالیت واحد خدمات نگهداری از کودک و سالمند موسسه 1120 500 زهره شوریابی

افزایش فعالیت واحد خدمات نگهداری از کودک و سالمند موسسه

در راستای کمک به اشتغال و خوداتکایی مددجویان تحت پوشش موسسه خیریه محبان الرضا، از آغاز سال 97 “واحد خدمات نگهداری از کودک و سالمند موسسه” با سازماندهی و بکارگیری بخشی از مددجویان داوطلب تشکیل و تا کنون به ارائه خدمات مشغول می باشد.
در این رابطه، از ابتدای سال جاری، حدود 10 نفر از ایشان به صورت دائم و با حقوق ثابت، مشغول کار گردیده اند که برابر نظرسنجی های به عمل آمده، عملکرد آنها عمدتا در سطح “عالی” ارزیابی گردیده است.
شایان ذکر است این آمار در حالی است که از ابتدای شیوع بیماری کرونا، درخواست های خدمات از سوی کارفرمایان به شدت تحت تأثیر شیوع این بیماری قرار داشته است.