جلسه توجیهی خانواده های تحت پوشش در گروه خدمات موردی و توزیع گوشت

جلسه توجیهی خانواده های تحت پوشش در گروه خدمات موردی و توزیع گوشت

جلسه توجیهی خانواده های تحت پوشش در گروه خدمات موردی و توزیع گوشت 1120 500 زهره شوریابی

به منظور معرفی ضوابط و خدمات قابل ارائه به خانواده های تحت پوشش در اولویت دال، جلسه توجیهی با حضور 190نفر از این عزیزان درمورخه29/10/99 در محل سالن جلسات موسسه با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار گردید.طی این جلسه مسئولین واحدهای حمایت اجتماعی،اشتغال و خوداتکایی و آموزش به تشریح ضوابط و خدمات مربوطه پرداختند.در پایان جلسه سهمیه گوشت ماهیانه ایشان نیز توزیع گردید.