کارگاه ازدواج

برگزاری جلسه 1 و 2 کارگاه حین ازدواج

برگزاری جلسه 1 و 2 کارگاه حین ازدواج 1280 872 زهره شوریابی

برگزاری جلسه 1 و 2 کارگاه حین ازدواج

جلسه اول و دوم کارگاه حین ازدواج ویژه دختران دوران عقد در تاریخ 24 و 25 آذر 99 با تدریس جناب آقای دباغی مقدم برگزار گردید. در این جلسات، مطالبی درباره ی «نقش باورها و اعتقادات در زندگی، تاثیر آن بر رفتار و عملکرد همسران»، «تکنیک های ارتباط و توجه»، «اهداف ازدواج» و «شاخص های محبت» بیان شد، و در همین راستا طبق آموزه های مدرس، شرکت کنندگان مثال هایی از نوع ارتباط خود با همسر مطرح نموده و از آقای دباغی مقدم راهکارهایی دریافت کردند.