اشتغالزایی زنان سرپرست خانواده با تامین چرخ خیاطی

توجه به اشتغال‌زایی زنان سرپرست خانواده با تامین چرخ‌خیاطی

توجه به اشتغال‌زایی زنان سرپرست خانواده با تامین چرخ‌خیاطی 1120 500 زهره شوریابی

موسسه خیریه محبان الرضا(ع)، در تلاش است که با همکاری خیرین محترم در راستای اشتغالزایی زنان سرپرست خانواده تحت پوشش موسسه، نسبت به تهیه و تامین وسایل راه اندازی کسب و کار اقدام نماید.
در همین راستا از آغاز سال جاری، تعداد 10 دستگاه چرخ خیاطی صنعتی سردوز و راسته دوز، که از سوی خیرین و نیکوکاران محترم، به مؤسسه اهداء و یا به شکل امانی تحویل گردیده است، به صورت امانی و با شرط اشتغال و درآمدزایی، به کارجویان تحت پوشش واگذار گردیده است.
شایان ذکر است، پیش از واگذاری چرخ ها، کلیه جوانب امر مورد توجه قرار می گیرد و ضمن اینکه از متقاضیان، آزمون کار با چرخ خیاطی به عمل می آید، وضعیت داشتن سفارش کار و اطمینان از کسب درآمد، نیز بررسی شده و در صورت تأیید نهایی، چرخ ها طی ضوابطی مشخص، به مدت یک سال امانت داده می شود و چنانچه در بررسی های بعدی، وضعیت فعالیت کارجو، قابل قبول باشد، این مدت تمدید می گردد.